Ncert Solutions For Class 6 Maths Ex 5.9

Ncert Solutions For Class 6 Maths Chapter 5 Ex 5.9

Question 1: Match the following:

(a) Cone 26
(b) Sphere 27
(c) Cylinder

 

28
(d) Cuboid 29
(e) pyramid 30

 


Answer:

(a) Cone 27
(b) Sphere 29
(c) Cylinder

 

30
(d) Cuboid 28
(e) pyramid 26

 

Question 2:

What is the shape of the following objects:

(a) A sweet laddu

(b) A road-roller

(c) A match box

(d) A brick

(e) A instrument box

Answer :

(a) Sphere

(b) Cylinder

(c) Cuboid

(d) Cuboid

(e) Cuboid